Pro jednotlivceGrafologický rozbor a výklad osobnosti pomáhá lépe poznat sebe sama i druhé:

 • Umožňuje orientaci v povahových rysech osobnosti a usnadňuje pochopení opakujících se modelů chování, jež se projevují v typických reakcích, jednání, rozhodování či řešení životních situací i ve způsobu jejich vnímání a vnitřního prožívání v životě jednotlivce. Výklad osobnosti nabízí zvědomění i hlubší porozumění těmto životním a povahovým vzorcům a může tak zprostředkovat nový náhled na osobnost, ať svoji či druhého člověka.


 • Nabízí přehled struktury osobnosti, pomáhá objasnit logiku její celkové kompozice a některých důležitých souvislostí mezi jejími složkami, jimiž jsou:

 • projevy instinktů vitálního základu osobnosti;
 • energie, kapacita sil a způsob hospodaření s nimi projevující se ve vitalitě a vrozeném temperamentu osobnosti;
 • emotivní složka osobnosti, tedy typické způsoby prožívání, vyjadřování i ovládání pocitů, převládající emoční naladění;
 • racionální složka osobnosti projevující se v kvalitách, rychlosti, flexibilitě myšlení, ve fantazii, tvořivosti, intuici, schopnosti analyzovat, abstrahovat, vidět souvislosti a kombinovat v myšlenkových pochodech;
 • vztah k sobě vyjádřený v sebepojetí, sebevědomí či sebeprožívání, projevující se v nárocích na sebe a schopnosti přijmout sebe sama;
 • sociální založení dané mírou otevřenosti k druhým lidem a společnosti, potřebou kontaktu a jeho převažující podobou, sociální přizpůsobivostí, sebeprosazováním, komunikativností, schopností porozumět druhým aj.;
 • vůle projevující se v míře uvědomělé aktivity, ctižádosti, síle a zaměřenosti osobních ambicí, rozhodování, soutěživosti, ochotě riskovat či v sebeovládání, vytrvalosti, odolnosti, důslednosti, pečlivosti aj.;
 • morální vlastnosti osobnosti odrážející se v preferovaných životních hodnotách, cílech a životním stylu;


 • Pomocí grafologického rozboru a výkladu osobnosti lze objevit některé zdroje vnitřních konfliktů osobnosti, přiblížit se vnitřním motivům a pohnutkám jednání a objasnit tak možné opakující se problémy v životě člověka.  Součástí nabízené služby jsou dvě osobní konzultace – před sjednáním zakázky pro ujasnění jejích cílů či možností a po vyhotovení rozboru a výkladu osobnosti pro zodpovězení dotazů klienta, podání dalších vysvětlení či doporučení.  Samozřejmostí je diskrétnost, citlivé nakládání se všemi údaji a materiály a především respekt k osobnosti pisatele – dodržování Etického kodexu grafologa.  Informace o cenách, předání písemného materiálu pro grafologický rozbor, Vaše dotazy, možnost sjednání zakázky ZDE

  Kontaktujte mě

  Pro informace o cenách, formě a podmínkách zadání testu pro grafologický rozbor, sjednání zakázky či další Vaše dotazy mě prosím
  KONTAKTUJTE ZDE.
  Facebook