Pro firmy

Pro personalisty Vaší firmy/organizace nabízím power-pointovou prezentaci: „Přednosti grafologie jako psychodiagnostické metody v procesu výběru pracovníků“ doplněné besedou s prostorem pro Vaše potřeby a dotazy.Personální grafologický rozbor je doplňkovou metodou výběru uchazečů:

 • Přibližuje dynamiku osobnosti uchazeče, základní výrazové rysy a dojem, jakým jeho osobnost převážně působí na druhé.
 • Zjišťuje obecnější osobnostní charakteristiky vztahující se k výkonu dané profese i vlastnosti, schopnosti a tendence chování významné pro konkrétní pracovní místo ve firmě.
 • Zaměstnavateli a personalistovi nabízí rozšíření informací o uchazeči, často takových, jež nelze snadno poznat z výběrového rozhovoru, dotazníku, osobních materiálů či z praktických zkoušek odborných znalostí a dovedností.
 • Pro uchazeče o místo není vyhotovení podkladů pro grafologický rozbor náročné. Upozorněním na skryté kvality osobnosti může pomoci získat uchazeči práci.


 • Produktem je osobnostní profil uchazeče vypracovaný na základě grafologického rozboru rukopisu a doplňkových kreseb. Nabízí přehled těchto charakteristik:

 • psychická a sociální zralost, adaptabilita;
 • psychická robustnost - typ vitality, energetický potenciál, způsob a efektivnost nakládání se silami, odolnost proti stresu, koncentrace, schopnost zvládat více úkolů najednou;
 • schopnost organizace práce - plánování pracovního výkonu, rozhodování;
 • sebepojetí a sociabilita promítnuté do vlastností vůle – ctižádosti, sebeprosazování, průbojnosti, iniciativnosti, sebeovládání, zdrženlivosti, pečlivosti, důslednosti, vytrvalosti aj.;
 • sociální vlastnosti – způsob sociální interakce a komunikace, předpoklady pro řízení, organizování, vyjednávání a ovlivňování druhých;
 • obecné projevy emotivity – zejména míra jejich stability a intenzity, schopnost ovládat své emoce navenek;
 • racionální a intelektové charakteristiky – tempo, pružnost a přehlednost myšlení jako předpoklady pro rychlou orientaci v problémech a schopnost učení, dále vyjadřovací schopnosti, schopnost analyzovat, abstrahovat, kombinovat, vidět souvislosti i podstatu jevů, převažující zaměření k teoretickému či praktickému myšlení, aj.;
 • pracovní styl – převažující způsob provádění úkolů a řešení problémů, samostatnost, věcnost, tvořivost, přehlednost, aj.;
 • tendence při práci v týmu – míra sebeprosazování, samostatnosti a kooperativity;
 • tendence chování v podřízené a nadřízené pozici;
 • loajalita k firmě, vnitřní motivace, vnější stimulace k pracovnímu výkonu


 • Součástí nabízené služby je citlivé nakládání se všemi údaji, seriózní přístup k zadavatelské firmě a respekt k osobnostem pisatelů.

  Kontaktujte mě

  Pro informace o cenách, formě a podmínkách zadání testu pro grafologický rozbor, sjednání zakázky či další Vaše dotazy mě prosím
  KONTAKTUJTE ZDE.
  Facebook